Arvaslia naturreservat

Formålet med vernet er å bevare et barskogområde som er lite påvirket av menneskelig aktivitet, og som er typisk for naturtypen i regionen. Reservatet dekker et område på 28,5 km².

Området ligger lengst i sør i Lierne kommune og grenser op mot riksgrensa til Sverige. Området er godt avgrensa. Det er flere kilometer til nærmeste vegforbindelse. Skogen bærer preg av å være naturskog. I tillegg til gran finnes betydelige mengder bjørk. Det finnes ikke erstatningsområder. Dalføret hører med til området i Verdal-Lierne som er foreslått som nasjonalpark. Området er meget velegna typeområde for barskog i de aller østligste deler av Midt-Norge.

Info:
I alle offentlige dokument skrives det med to S-er, Arvasslia, men de som bodde i Arvaslia, skrev det med en S. Navnet har ikke noe med vann å gjøresom mange tror, men er et sørsamisk navn «arvas» som betyr «tidlig vår».)