Nasjonalparkforvaltningen

Foto Steinar Johansen

Nasjonalpark-/verneområdestyrer

Klima- og miljødepartementet har delegert forvaltningsmyndigheten for nasjonalparker og andre store verneområder til nasjonalpark-/verneområdestyrer som består av folkevalgte representanter fra kommune og fylkeskommune, samt Sametinget i samiske områder. Denne lokale forvaltningsordninga ble innført i januar 2010. En statlig ansatt nasjonalpark-/verneområdeforvalter fungerer som sekretariat for styret. Forvalteren skal sikre god kontakt med og ha kunnskap om lokalmiljøet. Forvalteren er ansatt hos fylkesmannen, men er underlagt styret i forhold knyttet til verneområdeforvaltninga. For å sikre en kunnskapsbasert forvaltning skal forvalteren være en del av og kunne benytte det samla kompetansemiljøet hos fylkesmannen. Forvalteren skal legge opp til at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og verneforskrifta. Kunnskap om bl.a. samisk kultur er derfor viktig i de områdene det er relevant.

Forvaltningsmyndighetens oppgaver

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst utøve myndighet i henhold til vernereglene og utarbeide forvaltningsplaner. Forskriftene for det enkelte verneområdet setter rammer for hvilke dispensasjoner som kan bli gitt. Videre skal forvaltningsmyndigheten rapportere, eventuelt anmelde, brudd på bestemmelser i verneforskriften til politiet. Ansvar for tilrettelegging i verneområdene hører til forvaltningsmyndigheten, men arbeidet utføres ofte av Statens naturoppsyn på oppdrag fra forvaltningsmyndigheten. De har også ansvaret for informasjon og kontakt med grunneiere, rettighetshavere, brukere, aktuelle lag og organisasjoner med mer.

Forvaltningsplaner

Forvaltningsmyndigheten skal utarbeide (evt. revidere) forvaltningsplanen for sitt verneområde. I forvaltningsplanen skal en konkretisere målsettinger for å ivareta verneformålet. Den skal utdype og presisere de enkelte verneforskriftene, som innebærer at den må inneholde retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging. På denne måten bidrar forvaltningsplanene til å opprettholde og fremme naturverdiene i verneområdet, og er et praktisk hjelpemiddel som skal sikre en helhetlig forvaltning. For nasjonalparkene, de store landskapsvernområdene skal slike planer godkjennes av Miljødirektoratet.

Foto Steinar Johansen

Skjøtselsplaner

I en del tilfeller vil det være behov for skjøtselstiltak for å ivareta områdets naturkvaliteter i samsvar med verneformålet. De aller fleste verneforskriftene åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre skjøtselstiltak i tillegg til at naturmangfoldloven også gjør det. Skjøtselsplanene retter seg konkret mot naturkvalitetene som finnes i området. De skal si noe om hvilke tiltak som er nødvendige og hvordan disse skal følges opp. Skjøtselsplanene lages helst som egne dokument, evt. som vedlegg i forvaltningsplanen. I naturreservatene er det ofte bare krav til skjøtselsplan og ikke forvaltningsplan. Skjøtselstiltak kan som hovedregel bare gjennomføres i verneområder der menneskelig bruk er, eller har vært, styrende for utviklingen og hvor det å bevare kulturmark er en vesentlig del av verneformålet. For andre områder er skjøtsel normalt bare aktuelt der spesielle tiltak er nødvendig for å opprettholde verneverdiene. Restaurering av naturområder/verneområder regnes også som skjøtsel. Restaurering av våtmarker er et eksempel. Målet er da å bedre livsvilkårene for truete arter, sikre truete naturtyper og bidra til å oppfylle internasjonale forpliktelser. Restaurering av skytefeltet på Hjerkinn for at området kan bli en del av nasjonalparken er et annet eksempel, eller fjerning av sitkagran i ei kystlynghei.

Foto Steinar Johansen

Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) utfører selv eller kjøper tjenester av andre for å utføre oppsynsoppgaver i verneområdene. Oppsyn med at ulike lover blir overholdt, både på offentlig og privat grunn, er en viktig del av oppsynets oppgaver. Dette gjelder friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, lakse- og innlandsfiskloven og deler av forurensningsloven i hele landet. I tillegg er merking og vedlikehold av stier og bruer oppgaver de kan få av forvaltningsmyndigheten. Naturveiledning og annet informasjonsarbeid blir også en stadig viktigere del av arbeidet. I tilknytning til enkelte verneområder er det ansatt egne naturveiledere.

Kontakt nasjonalparkforvalteren

Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne Nasjonalparkstyre
Nasjonalparkforvalter Steinar Bach
Epost: [email protected]

Telefon: + 47 99 59 86 20
Besøksadresse: Lierne Nasjonalparksenter, 7882 NORDLI
Postadresse: Fylkesmannen i NT, Statens Hus, Postboks 2400, 7734 STEINKJER

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.