Styrer

Nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyre – Laarte/Skæhkeren-Lijre Nasjonalpaarhkeståvroe har forvaltningsmyndighet for:

Styret er formelt oppnevnt av Miljødirektoratet og har representanter fra Verdal, Steinkjer, Snåsa, Grong og Lierne kommuner. I tillegg er Trøndelag Fylkeskommune og Sametinget representert.

Representantene velges av sine respektive institusjoner. Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for kommunestyre, fylkesting og sameting.

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
Leder Bente Estil Jørn Ove Totland Lierne
Nestleder Anne Berit Lein Stein Erik Ålberg Steinkjer
Medlem Pål Sverre Fikse Oddleiv Aksnes Verdal
Medlem Arnt Einar Bardal Siv Beate Eggen Snåasen / Snåsa
Medlem Borgny Grande Erlend Fiskum Grong
Medlem Bjørn Iversen Tomas Iver Hallem Trøndelag fylkeskommune
Medlem Kjell Jøran Jåma Niila Blind Sametinget
Medlem Hanna-Lena Wilks Eva Anette Wilks Sametinget
Medlem Anna Liisa Jåma Brita Wilks Sametinget
Medlem Odd Bjørnar Bjørkås Sigbjørn Dunfjeld Sametinget

 

Vedtektene for nasjonalparkstyret finner du her.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget får delegert myndighet fra styret til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven / verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven / verneforskriftene.

 

Styrets arbeidsutvalg består av personer fra styret, hvorav minst ett medlem bør være av representanter innstilt av Sametinget.

 

 

 

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
Styreleder Tone Våg Ola Kristian Johansen Snåsa kommune
Nestleder Skjalg Åkerøy Vigdis Linmo Grong kommune
Styremedlem Kjell Jøran Jåma Niila Blind Sametinget

 

Rådgivende utvalg

Utvalget har ingen myndighet, men er rådgivende for nasjonalparkstyret i store og prinsipielt viktige saker. Utvalget skal også bidra til å fremme samarbeid mellom myndighetene og brukerne av verneområdene. Nasjonalparkstyret skal ha minst ett årlig dialogmøte med rådgivende utvalg

 

Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene og brukerne i området, som bl.a. grunneiere, fjellstyrer, reindriften, beitenæringen andre særlig berørte offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. turistforeningen, natur- og miljøorganisasjoner og lignende.

Nasjonalparkstyret kan etter søknad eller på eget initiativ oppnevne nye representanter fra andre institusjoner og/eller organisasjoner.

 

 

Organisasjon Representant
Nord-Trøndelag Turistforening Nina Pettersen (leder)
Skjækerfjella Beitelag Martin Kolstad (nestleder)
Værdalsbruket AS Rune Gudding
Statskog SF Morten Åsheim
Fjellstyrene i Lierne Nils Vidar Bratlandsmo
Snåsa Fjellstyre Vidar Formo
Naturvernforbundet i NT Kåre Hallgrim Larsen
Norges Jeger- og Fiskeforbund NT Endre Alstad
Trøndelag Bondelag Alf Robert Arvasli
NT Bondelag og Småbrukarlag Arnt Inge Engum
NT Reinsamelag Mattias Jåma
Skjækra Sambeitelag Peter Asle Mona
Visit Innherred Anne Haga
Visit Namdal Bente Snildal
Reindriftsforvaltningen i Trøndelag Elsemari Iversen (observatørstatus)

 

Administrativt kontaktutvalg

For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, har styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene.

 

Kommunene bestemmer selv hvem som skal representere dem.

 

Organisasjon Tittel Representant
Verdal kommune Virksomhetsleder Petter Voll
Steinkjer kommune Fagkonsulent Linn Aasnes
Snåsa kommune Rådgiver skog og utmark Rune Gudding
Grong kommune Miljørådgiver Brit-Agnes Buvarp
Lierne kommune Rådgiver skog og utmark Andreas Gomo Leistad

 

 

Møtekalender

Nasjonalparkstyret vedtok i NP-sak xx/2019 følgende møtekalender:

 

 1. Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre:

 

Dato Sted Tema
14.03.2019 Grong Fellesmøte: Rådgivende utvalg (RU), Lierne nasjonalparksenter. Agenda: Workshop besøkstrategi, Reviderte vedtekter for RU, Årsrapport 2018, Budsjett 2019, Handlingsplan 2019.
27.05.2019 Snåsa Besøkstrategier til faglig godkjenning. Revidering av forvaltningsplaner.
26.08.2019 Steinkjer Besøkstrategier høringsdokument. Revidering av forvaltningsplaner.
20.11.2019 Lierne Besøkstrategier, innarbeiding av høringsuttalelser, vedta besøkstrategiene. Revidering av forvaltningsplaner.

Tiltaksplaner, rapport 2019, søknad 2020.

04.03.2020 Verdal Opplæring av nye styrer. Utkast til revidert forvaltningsplan.

 

 1. Veiledende møtedatoer for Arbeidsutvalget, Epost-behandling, (bare hvis det er saker):
 2. 10.04.2019
 3. 19.06.2019
 4. 14.08.2019
 5. 16.10.2019
 6. 11.12.2019

 

 1. Møtedatoer for det Rådgivende utvalget (RU):
  1. 03.2019 Fellesmøte med Nasjonalparkstyret og Lierne nasjonalparksenter. Workshop besøkstrategier, Reviderte vedtekter for RU.
  2. 03.2020 Opplæring av nye styrer. Utkast til revidert forvaltningsplan.

 

Det kan være aktuelt med flere felles møter eller egne møter i det Rådgivende utvalget. Dette skjer etter avtale mellom leder for utvalget og styreleder for nasjonalparkstyre.