Lierne/Lirje nasjonalpark

Lierne eller Lijre Nasjonalpark består av et spesielt landskap og sammen med tilstøtende verneområder er dette et stort sammenhengende villmarksområde med lite eller ingen tekniske inngrep.

Hestkjølen. Høstfarger i front og nysnø i fjellet bak

Typisk for området er en del store økologisk strukturer som er særlig viktig for plante- og dyrelivet. Landskapet er en eneste stor utstilling for hvordan istida preget området for mangfoldige år siden. Med de tykke moreneavsetningene og mange ulike løsmasseformer er landskapet i nasjonalparken unikt for Nord-Trøndelag. Innenfor parkgrensa finner du istidsfenmener som rogenmorener, drumliner, eskere, spylerenner og israndsavsetninger…

Nasjonalparken er stort sett preget av lave fjellområder, med unntak av Hestkjølen som er et fjellparti med høyeste topp over 1300 moh. I tillegg finner man store myrområder og områder med litt skog.

Siden landskapet i nasjonalparken er så variert er dette et godt område for fugler, særlig vadere, ender og lommer. Her kan du oppservere både boltit, svømmesnipe og fjelljo. Dessuten gir området med sitt villmarkspreg godt livsgrunnlag for arealkrevende arter som jerv, gaupe og bjørn. Til og med fjellrev kan man treffe i dette landskapet.

I tillegg er området et viktig område for rein og det finnes mange tegn på at dette har vært bruksområde for samer om man bare vet hva man skal se etter. Næringstilpassing, livsform og materialbruk gjør sporene svake, men en god del kulturminner er registrert i nasjonalparken.

Forvaltning av Lierne Nasjonalpark

Det er Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre som har lokal forvaltning i nasjonalparken. Sigbjørn Strand er nasjonalparkforvalter og har kontorsted i kontorfelleskapet Naturporten i Lierne. Lurer du på noe knyttet til forvaltningsplan, forskrifter, motorferdsel mm finner du dette på nasjonalparkstyret sin hjemeside

Fakta

Lierne nasjonalpark (sørsamisk: Lijre) er en norsk nasjonalpark som ligger i lavfjellsområder nord i Trøndelag; ved svenskegrensen. Hele nasjonalparken ligger i Lierne kommune. Litt lengre vest, i samme kommune, starter den langt større Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, som ble opprettet samme dag, 17.desember 2004

Hvor ligger det?

Ta av fra E6 og følg fylkesvei 74 mot Lierne og Sverige. På fylkesvei 74 mot Gäddede tar du av på en skogsbilvei inn til hovedinnfallsporten i Muru statsallmenning.
Alternativt kan du ta fylkesvei 765 mot svenskegrensen gjennom Sørli, parker oppi Løvsjølia og gå inn til parken derfra, om vinteren er det oppkjørt skiløype herfra.
Kjør videre langs 765 til Mebygda, ta av ved Frode Estil’s plass opp en skogsbilvei. Fra parkeringen her er det flatt innover mot parkens høyeste fjell, Hestkjølen (1390 moh), som du ser hele veien inn til nasjonalparkgrensen.

Hvordan komme hit?

Når du først er kommet til Lierne kan du velge flere innfallsveier til nasjonalparken. Både ved å følge RV765 og Rv. 74 kommer du nært grensa til nasjonalparken. Fra Rv.74 er det skiltet inn til innfallsport ved Muru. Det jobbes med å få til god skilting og innfallsport i Sørli.

Kart som dekker området

1:50.000-serien: Sørli, Nordli og Murusjøen. Eller turkart Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 1:100.000.

Fremste særpreg

Her finnes det rik høgfjellsfauna og verdifulle våtmarksområder. og ikke minst mange interessante kvartærgeologiske spor etter siste istid.

Friluftsliv

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og ingen merking eller annen tilrettelegging.

Tips

Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.