Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella eller Låarte/Skæhkere Nasjonalparker en av de største nasjonalparkene i Norge, med et allsidig landskap fra skogarealer med urskog til høyfjell og steinur.

Lakavatnet, Blåfjella-skjækerfjella nasjonalpark

I nasjonalparken er det mest lavfjellsområder med slake terrengformer, men her finnes også høyfjellspartier med topper over 1000 moh. Landskapet er variert med barskog, bjørkeskog, myrer, daler og fjell. Det er spor etter istiden, som terrassekanter, eskere og drumliner.

Den store variasjonen i naturtyper og de store villmarkspregede områdene er leveområder for blant annet rovfugler og store rovdyr. Her er rikt plante- og dyreliv og området er levested for mange sårbare arter.

Blåfjella-Skjækerfjella er et område med mange kulturminner om man tar seg tid til å se. Særlig finner man mange samiske kulturminner, for eksempel boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder. Dette området har vært brukt av samene i lange tider og reindrift har vært drevet i området mer enn 500 år. Aktiviteter som jakt, fiske og sanking kan spores tilbake til steinalderen!

I deler av nasjonalparken har det vært fjell- og myrslått, særlig i Verdal og Snåsa. Fra slutten av 1800-tallet og fram til 2. verdenskrig ble seterdrifta og fjellslåtten avviklet. Men fortsatt kan man se spor etter det gamle kulturlandskapet flere steder. Og fortsatt i dag finnes det bebygde setervoller og beiteanlegg i området.

Det går en del stier og gamle ferdselsveier gjennom området. Noen kalles «presteveier» fordi presten benyttet disse når han gikk mellom bygdene for å utøve sin gjerning. Vinterstid er det ingen merkede eller oppkjørte løyper.

Fakta

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark (sørsamiskLåarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve) er Norges 4. største nasjonalpark, beliggende i skog- og fjellområdene øst i Trøndelag; inn til svenskegrensen. Parken ble opprettet 17. desember 2004 for å beskytte et karakteristisk fjellandskap med innslag av urskog, og den dekker et område på 1 931 km². Samme dag ble Lierne nasjonalpark opprettet, litt lengre øst.

Hvor ligger det?

Parken ligger i flere kommuner. Grong, Lierne, Snåsa, Steinkjer og Verdal. Se kart.

Hvordan komme hit?

Fra sør: Fra Stiklestad langs Rv. 757 mot Vera. Stier inn mot nasjonalparken fra Skjækerfossen, Storlunet og Vera.
Fra vest: Fra Steinkjer langs Rv. 762, via Gaulstad til
Lustadvatnet. Videre langs sti mot Skjækervatnet.
Fra Rv. 763 ved Breide i Snåsa til Grønningen og videre østover langs merka stier.
Fra Rv. 763 i Snåsa sentrum til Agle, deretter via Skromo til
parkering ved Storåskammen, eller”Lurudalsvegen” til Gressåmoen fjellgård.
Fra nord: Langs Rv. 74 fra Formofoss og til Nordli, ta av ved Trongen eller parker ved Gosen på Lifjellet.
Fra øst: Langs Rv. 765 gjennom Sørli kan du ta av hovedveien flere steder, f.eks. ved Jule, Bruvoll og Eide.
Fra Sverige: 55 km fra Kallsedet via Övereng til Edevik og leie båt over til Gaundalen fjellgård, videre til Björkede og leie båt over til Holden fjellgård, og videre til inn til Långnäset der det kan leies båt over til Gjefsjøen. På vinterstid kan det leies snøskuterskyss.

Kart som dekker området

Norge-serien: Nordli 10104, Sørli 10100, Snåsa 10099, Levanger 10095, Skäckerfjellen 10096 og Stjørdalen 10091.

Fremste særpreg

Blåfjella/Skjækerfjella er et område med mange kulturminner om man tar seg tid til å se. Særlig finner man mange samiske kulturminner, for eksempel boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder.

Friluftsliv

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og lite merking eller annen tilrettelegging i selve nasjonalparken. Fra innfallsportene inn til grensen for nasjonalparken, er det stortsett både stier, merker og broer.

Tips

Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.