Guslia naturreservat i Grong

Guslia naturreservat ble vernet i 2013 og dekker et område på 8,2 km². Naturreservatet ligger i sin helhet på eiendommen Gusli skog som hører til kommuneskogene i Grong kommune.

Formålet med naturreservatet er å sikre et variert område med naturskog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Guslia naturreservat ligger sør i Grong kommune, på grensa til Snåsa kommune. I Nordøst grenser naturreservatet til Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark. Området har svært variert topografi, hvor den vestlige delen har en høy andel gammelskog, en stor elvekløft og små sprekkedaler med til dels rikere skogtyper. Områdets sentrale og nordlige deler preges av rolige landskapsformer og barblandingsskog, hvor furu er det dominerende treslaget. I vest dominerer gran. Gamle grantrær som trolig er over 200 år finnes sentralt i området. Ellers preges også området av en del ungskog. Landskapet langs Lurus «canyon», bekkekløfta i vest, er ganske dramatisk og har stor opplevelsesverdi. Hit går det også en ferdselsveg; Lurudalsvegen.