Holden naturreservat

Holdeslia naturreservat ble vernet i 2010. Naturreservatet ble utvidet i 2015 og endret navn til Holden naturreservat og dekker et område på 23 m². Holdeslia hører til kommuneskogene i Lierne kommune, mens utvidelses området hører til Grindaleiendommen.

Formålet med naturreservatet er å sikre et variert område med naturskog som med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til rike skogtyper, gammel skog og rikt artsmangfold med sjeldne, sårbare og kravfulle arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.