Skjækra Landskapsvernområde

Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde ligger i kommunene Snåsa og Steinkjer, og ble vedtatt vernet gjennom kgl.res. 17. desember 2004. Vernevedtaket skjedde samtidig med etableringen av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark som ligger øst for landskapsvernområdet. Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde dekker at areal på ca 96 km².

Formålet med opprettelsen av landskapsvernområdet er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap, der fjellskogen og den særegne vegetasjonen i Grønlihø er spesielt viktig å ta vare på. I landskapsvernområdet er det mange og viktige bruksinteresser, og de viktigste er knyttet til sørsamisk reindrift, landbruk, fritidshytter, friluftsliv, jakt og fiske.

Motorferdsel er ikke regulert gjennom vernebestemmelsene.