Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat

Berglimyra ble vernet som naturreservat i 1984. I forbindelse med opprettelsen av Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker ble Berglimyra naturreservat utvidet med Klumplifjellet i 2004.

Formålet med fredningen er å ta vare på et egenartet og variert område med våtmark,
myr og kvartærgeologiske avsetninger, samt tilhørende plante- og dyreliv. Skogen og
vegetasjonen for øvrig har stor landskapsmessig betydning, og bidrar til et særlig rikt
fugleliv i området. Naturreservatet dekker et areal på 14,8 km2 landareal.

Dette er et stort, sammenhengende rikmyrkompleks, som delvis er meget vått med flere myrtjønner. Berglielva flyter stille gjennom området, omkranset av frodig bjørkeskog. Fra myra går det opp slake lier med storvokst granskog iblandet endel bjørk.

Dette er et av de rikeste fugleområdene i den trønderske fjellregionen, med innslag av til dels sjeldne arter. Den rike næringsproduksjonen på myra, sammen med småtjønnene og elva med kantskogen gir mange gode biotoper for en rekke fuglearter.