Merkesfloen naturreservat

Merkesfloen naturreservat ble vernet i 2014 og dekker et område på 4,2 km². Naturreservatet ligger i sin helhet på eiendommen til Løvsjølia Østre.

Formålet med naturreservatet er å sikre et variert område med naturskog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til eldre granskog, som en del av et meget stort område, og i forhold til sjeldne arter som trollsotbeger. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget

Området er en «innhuk» i Lierne nasjonalpark, og utgjør et bølgende, slakt skogsterreng sør for Lauvsjøen i Lierne. Flere bekkeløp går gjennom området. Området består av gammel skog. Granskogen er eldst, og i de sentrale deler forekommer det gran i alder av 200 år. Det er mest fattige skogtyper, men det er forekomst av noe sumpskog og elvekantskog. Området henger sammen med Lierne nasjonalpark i Norge og Hotagen verneområde i Sverige, og området er delvis med på å dekke opp verdi som et virkelig stort skogområde.

Bengtsetra ligger inne i området, og benyttes bl.a som jaktyhytte.