Årsmelding for 2018

Hva drev Lierne Nasjonalparksenter egentlig på med i 2018?

Lierne Nasjonalparksenter IKS er autorisert Besøkssenter nasjonalpark og har informasjonsansvar for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark.

Formålsparagrafen vår sier at vi skal
– formidle kunnskap og opplevelser om kultur, natur og naturbruk
– arbeide for økt forståelse av verdien som ligger i samspill mellom mennesker og natur
– bidra til at barn og ungdom opplever naturglede og gjennom dette blir gode forvaltere.
– gjennom samarbeid, bidra til utvikling av ansvarlig, naturbasert næringsaktivitet i regionen
– ivareta rollen som koordinator overfor de andre innfallsportene til nasjonalparkene

2018 er nesten midtveis i den nye strategiplanen som ble vedtatt av Representantskapet i november 2016. Strategiplanen gir strategiske hovedretninger for femårsperioden fram mot 2021, og har følgende inndeling og hovedområder:

1. Barn og unge ut i naturen
2. Samisk naturbruk og nasjonalparkforståelsen
3. Naturbasert næringsutvikling
4. Kunnskap
5. Samhandlingsarenaer /samarbeid med andre aktører i fjellregionen

Denne utvidete årsmeldingen tar for seg aktiviteter og arbeid som har skjedd innenfor de samme hovedstrategiområder og presenterer de etter samme inndeling og struktur. Det har nok ikke skjedd like mye innenfor hvert av de fem hovedstrategiområdene i 2018. Dette kommer av at selv om vi har en strategiplan som peker ut retningen innenfor flere områder, ønsker styret at vi skal være frampå og ”på hugget” i de prosessene som skjer rundt oss, med våre samarbeidsparter og i samfunnet for øvrig.
Dette fører til at det dukker opp arbeidsområder og tema som vi ikke kunne forutse i forbindelse med strategiprosessen, men hvor det er viktig at vi er synlige og til stede i det som skjer, og også bidrar til å sette i gang prosesser sjøl.
I tillegg til områdene i strategiplanen er det en del arbeidsoppgaver som går fortløpende innenfor kjernevirksomheten vår; informasjonsarbeid. Dette har fått et eget kapittel, som kommer før strategiområdene i meldingen. Også her har det skjedd et stort utviklingsarbeid i 2018.

Årsmelding 2018
Trykk på bilde for å få opp årsmeldingen