Revidering av forvaltningsplan for Skjækra landskapsvernområde

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre / Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe melder med dette gjenoppstart av revidering av forvaltningsplan for Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde.

Skilt Skjækra landskapsvernområde

Vi ønsker innspill så tidlig som mulig i planprosessen. Frist for innspill i førsteomgang er satt til søndag 23. oktober 2022, og sendes enten via:
1.      Digitalt skjema: https://forms.office.com/r/4Ltdk3ujk5, eller
2.      E-post til [email protected] (Emnetittel: «Forvaltningsplan – Skjækra landskapsvernområde»), eller
3.      Brev til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer

Offentlige gjenoppstartsmøter vil bli holdt:
        – Steinkjer rådhus – mandag 3. oktober kl 18-20
        – Snåsa hotell – tirsdag 4. oktober kl 18-20

Forvaltningsplanen for landskapsvernområdet har ikke vært revidert siden området ble vernet. Det ble igangsatt en prosess om revidering i 2016, men prosessen har stått i ro siden 2020. Det kan være noen innspill og vurderinger som har blitt borte med tiden, så vi ønsker at du bidrar selv om du har kommet med innspill tidligere. Revideringen skal sikre medvirkning og bred lokal forankring blant berørte parter. Dagens forvaltningsplan finnes på https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/forvaltningsplan.

Det er viktig å være klar over at forvaltningsplanen ikke kan endre verneforskriften for området. Retningslinjene i planen kan verken være strengere eller lempeligere enn det som er hjemlet i verneforskriften. Forvaltningsplanen skal fungere som en veiledning for brukere og forvaltere i hvordan verneforskriften skal tolkes.

Spørsmål eller generelle henvendelser rettes til Eirik Sønstevold (tlf: 73 19 93 82, e-post: [email protected])